NAVITIME/バスNAVITIME、Siriショートカットの対話型音声操作に対応 2枚目の写真(全2枚)