ZMP、バージニア工科大学とSLAM技術による自律走行の共同研究を開始 1枚目の写真・画像 | レスポンス(Response.jp)
ZMP、バージニア工科大学とSLAM技術による自律走行の共同研究を開始 1枚目の写真・画像
バージニア工科大学で開発されたSLAM技術によるマッピング・位置推定例

編集部おすすめのニュース